सौंस्याटल मन

खिस्सा / बट्कुही १७ फाल्गुन २०७७, सोमबार Hits : 218
सौंस्याटल मन

सोम डेमनडौरा

फूलराम आझ सक्कर्हेंसे मुर्झुराईल देखाइटा । आझ उठ्ना फे ठनिक भिन्सह्र्यं उठल् । खै काजिन, ना कल्वा खैना ठेकान हुइटिस् ना घाँस काट जैना ।

कल्वा खाइक लाग जन्नी कैयोचो पुछसेक्लीस् । आपन जन्नीहँ ह्यारठ् चिमा रहठ् । छावहँ चुम्मर निहुइटिस् कि का कना डाई कल्सीहँ शंका लग्ठीन—“मजा निलागठो छावा , कि का हुइटा ट्वार, कपार बठाइटा ?, न मुर्झुराईलदेखाइट्या जे”

फूलराम बरा धिरसे जवाफ दिहठ्— कुछु निहुइठो, भात एघची पाछ खैम

डाई कल्सीक चित्त निबुझ्ठीन् । गाउँक पच्छिऊँ ढम्लिहान घरक छोट्की ढम्लिउह्वा गु¥व ख्वाज निकरपर्ठी । फूलराम ओ सञ्चु ठ¥वा जन्नी भन्सओंर लग्ठ । सन्चु आपन ठ¥वहँ हेर्ठी, फूलराम सौंस्याटलहस् मुर्लुकसे ह्यारठ् । दुनु जहनक मुहमसे एक शब्दाफे फुटनिसेक्ठीन् । सन्चु फूलरामहँ टठ्यम भात देक अप्नफे भात खाई भिर्ठी ।

दुनुजान भात खाखुक सेक्डर्ठ । तर एक बोलचाल निहुइठिन् । हुइना त यी मेरिक घटना यीहींसे पैल्ह फे कैयौचो सटासेक्लीन् । डाई कल्सी जबजब असिन हाल पता पैठी तबतब गु¥वनसे आछट् हेरैठी । आझ फे असहँ हुइलिन् । वाकर परिणाम सड्डक जसिन कभु केक्रो लजर लागर बाटिन्, कभु घरक डिउँटन कुछ पुगल निहुटिन, अनेक मेरिक मुर्गी पुज्क खैना उपाए बाहेक कुछ फे नाई ।

गु¥वा पाटी बैठ्लक ड्वासर दिन फूलराम चुम्मर ओ टौगर देखपरठ् । उहमार फे फूलरामक कुछ हुइअस् कर्लिस् कि कल्सी गु¥वन हेरैना बाहेक और उपाए निदेख्ठी । तर फूलराम मुर्भुmराइल रलक दिन पटोहियक ख्याल भर कल्सी कब्बु निकर्ल हुइटी ।

काम कर्ना जाँगर निचल्लक फूलराम बहरीक एक पन्ज्रक खट्यम चुपचाप ढनमनाइल रहठ् । ढम्लिउह्वा गु¥वा पच्छिउँक कोन्टिम आपन मन्का पाटी बैठ लग्ठ । जसिहँक ढम्लिउह्वा गु¥वक पाटी बैठ्टी रलक रसगर गुनगुनाहट अइठिस् फूलराम आपन मनम आपन कम्जोरीक बात भुर्याई लग्ठीस् ।

ऊ भित्रभित्र बरबराइठ्—“आझ फे बोर होगैल । जन्नीक आघ कत्रा बेइज्जत हुइल यार । का म्वार केल हुइठ् यार असिन, और जन्हँक हुइठिन कि नाई यार, कि जन्नीन सारेन घैखर रठ । का रहही यार । का हो का नी, जाबो एकठो जन्नीक मन बुझाई निसेक्जाइठ् । बेकार बा जिन्दगी, सब बेकार बा ।”

फूलराम कहोंर कहोंर त बि¥वा खाक फे टगरा हुइलक सुन्ल रहठ् । एक सुर त कठिस् उह बि¥वा किन्क खालिऊँ । एक फ्यारा लम्मा साँस लिहठ् । ठनिक अकमकाइहस् करठ् । स्वाँचठ्— “एकचो लौटन्वक जन्नी आपन ठ¥वक लाग लानडेल रल्हिस हुँ यार ।

म्वार जन्नी फे लन्नेरह त का हुइटीस् । उहींसारे पता फे निहुइहिंस् त का । कि एकचो कना हो । फेर पाछ आउर निमजा करठ् हुँ । यी सब बेकार हो । मारो गोली ।”

फूलराम आपन मन कहाँ कहाँ डगुराइठ् कुछ ठेकान निरठिस् । मानौ उ भुर्याइल ड्वारा छुटाइटा एक ध्यानसे । पाछओंरसे जन्नी आपुग्ठीस्— “अर घाँस काट निजैना हो” जन्नी गुस्साइहस बोल्ठीस् ।

फूलराम वाकर जन्नी आँखरसे अर कैक बोल्लकम रिसले चुर होजाइठ् । तर रातिक नामर्दपन ओ सौंस्याटल मनक भित्तर आपन रिस डबैटी कहठ्—“चोल ना ट री आझ सँग जाई घाँस काट ।”

फूलराम सकारात्मक जबाफ निपाइठ् — “मै निजैठु तुँहार संग । मै ठारुनसे निनेंग्ना लागठ् ।” फूलरामहँ झनक्क रिस लग्ठीस् ।“आपन फच्कहान डोंग्ली डिउरसे त खोब मस्कटी नेंग्ठ्या जे री । उ जानो ठारु निहो, कि कुछु घिँच्च डिहट तुहि । बरा ठारुनसे न्यागबेर लाज लाग्टिस उ फे महिसे ।” –अस्टहँक कैदेना लग्ठिस् ।

तर रिस चबाक रहिजाइठ् । वाकर मनक भित्तर आभिन द्धन्द्ध बहर्टी जैठीस् कुकरक भित्तर पानीक बाफ छट्पटाइहस् । जात्तिसे फूलरामक हर इच्छा वाकर जन्नी उल्टा उल्टा बनाइल उहिका महशुस हुइठिस् ।

कबु त ऊ आपन डाई बाबन फे दोष लगैनाम पाछ निपरठ् । यी डाई बाबन फे यैह्यँकेल देख्ल रल्ह कि का, कहाँ जरम पाईल सारे । ना म्वार बात ओनाइठ् ना त म्वार कलक मानठ् ।

फूलराम बरबरैटी खंैचा लेल खेत्वा पुगरहठ् । कसिक अरहरीक ओल्टार वाकर लजर एकठो मस्ट जुवाइल जोरिनम लग्ठीस् । बन्वान मन्ह्ला ओ मन्ह्लीकम । भ्वाज कर्लक भख्खर दुई महिना हुइल रहीन् ।

ओसिन त हुकन्हँक चिन्हाजानी तीन बरष पैल्हसे रहीन । हिंक्र दुनु जन बरा मैगर जोरी रल्ह । दुनुजन चार कक्षा पहर्टी पहर्टी छोर्डेल । खेती किसानी हिकन्हँक अन्तिम लक्ष्य बन्लीन । बन्वान मन्ह्ला जन्नी बनैहीबेर सम्टोलीहँ उह«ार्क घरम भित्रयैल रह । आजकाल हिँक्र दुनु मस्त जवान देखर्पठ ।

ंिहकन्हँक जवानी–दिवानी देख्ख जिहीं फे लोभ्याइन । एक औरकम वरा मैगर प्यार बाटीन यी दुनु जहन्म ।

दुनु जोर्या घाँस काट्कुट्क चल्ने–मस्कने बात बत्वाइटल्ह । बरा रोमाञ्चक रह ऊ दृश्य । कबु मन्ह्ला मन्ह्लीहँ उक्वाँरभर ग्वाचा भिर्नाहस् कर । मन्ह्ली हालहाल अन्ट टस्की । फूलराम यी फिलिमक जसिन दृष्यले आपन परेशानी सब बिस्रा जाइठ् । वाकर मन उहँरे मनमोहक दृष्यओंर भुलाई लग्ठीस् ।

फूलराम ढीरसे कुल्वक ढीक्वमका अरहरीटर आपन मुरी नुकाक नजर छिरैना कोशीस करठ् । आघओर मक्रक झ्वाल रठिस् । हाँथले ढीरसे र्फछ्र्याइठ्, जानो बिल¥या मुस्वक शिकारक अश्यम बा । उहोंर दुनु जान गुडगुडाइक गुडगुडावा कर्ठ । फूलरामक मनम बरा रोमाञ्चित कल्पना फुर लग्ठीस् ।

मनमन कहठ्– “आझ मन्ह्ला मन्ह्लीहँ डबोटडारी का । आब डबोटी काहुँ ।”फूलराम लम्मा शाँस फ्यारठ् । “क्या आन्नद यार आब्ब डबोट्ने रह त लग्घु जाक हेर्टुँ । क्या मस्टी ।”

वाकर पाछ खरफरसे कर्ठिस् । किऊ आगिल कि कना भारी डर लग्ठीस् । ऊ बराजोरसे झस्कठ् । हुँकहन ह्यार छोर्क हँस्यले घाँस काटहस् करलागठ् । फेरसे धिरसे आपन एक ज्वार आँखी पाछआेंर घुमाइठ् । यहोंर उहोर ह्यारठ् किहु फे निद्याखठ्, खाली सुनसान । सायद चिक्नी गिर्गिट्या हो कना शंका लग्ठीस् ।

फेरसे आपन नजर उह जोरीनम डो¥यैना कोशिस करठ् । मन्ह्ला मन्ह्ली दुनु जान घाँसक खंैचा उठाक जाई भिरल रठ ।
“क्या बोर यार”

फेरसे फूलराम रातिक चिम्स्याइल जवानीम ढकेल्जाइठ् । आपन खैंचा ह्यारठ् । खैंचा छुच्छ रठिस् कुल्वमका गुहकेल छ्वापल रठिस् । एक पौली का सर्ल रहठ् चप्पल भर गुह गुह । अकल्ह्य बरबराइठ् ओ घाँसक खोजीम पौली बह्राइठ् ।

डाई कल्सी सुखुन पसर्नाम आपन मन्का डटल रठी । सन्चु आपन मन्का ठ्यापठुप ठ्यापठुप कन्डी पार मचल रठी । झ्याहुँरभर मुर्गी सुखुन उसार भिरल रठ ।

सा! यी मुर्गी फे एक्कोनी मन्ठ । देम मुवा सारेन, चट्नी ट बन्बो । –मुर्गीनम रिस अँरैटी मुर्गीन भगैठी कल्सी ।

कण्डी पार्क सेक्ब्या त चाउर फट्किस री पटुइह्या । कुठ्लीक चाउर खाली हो राखल् । कल्सी आपन पटोइह्यहँ अह्रैठी ।

यी घरक काम कैह्या ओराई ट । काम कर्क चाहा मरी रहो । खैना ब्याला टक त फुर्सद निमिलठ्, और ब्याला मिली । ना कब्बु बजार जाई मिलठ् ना त एकघचिक लाग लैह्यर ।– सन्चु आपन मन्का बरबरावा कर्ठी ।

अरी पटोइह्या सुरीन खुद्रा डारअइट्या ट, नस्य चेंचें कर्ट जे ।– कल्सी ड्वासर कामक गोंरी डर्ठी ।

जाऊ ट भैगिल, वस्ट ट बैठल बाटो काहुन् । छोट्कक् भ्वाज हालहाल कर्ना कहाँ गैलिन् । यी मनै मरमर काम करा करो ।– सन्चु नकर्रासे झर्कठिन् ।
अरी आभिन ट उ पहर्टी……….

डिनभर गल्लीम ठिल्कल रठिन, पहर्क बरा नक्सा पसर्हीं । हम्र निपहर्ली ट बन्ल बा । –बिच्चम बात कट्टी सञ्चु घुरेर टयाँरा करैटी बोल्ठी ।
पटोइह्यहँ रिसाइल देख्क कल्सी चुपचाप होजैठी । डिन्चे आघ बहर्लसे भारी पहार खसठ् कि कना डर रहिन कल्सिकम ।

कबुकाल सास पटोइह्यन्हँक बाझाबाझ फे होराखिन् । लिरौसी भाषम कनाहोे कलसे हँुकाहार पटोहिया सन्चु फे एक नम्बरीसे कम नाई । सुग्घर फे बरा सुग्घर जन्यावा । लपक्क पुठ्ठा छुवल सलबलैना कज्¥यार भुट्ला, गोर्सार मुहारम लल्छार ध्याबर, ठिक्क मिलल आँखी, छाती गुल्यार पुक्क उठल, कम्मर पात्तिर ।

असिक कसल जिउम सुल्यार र्अँइठल पुठ्ठा, सुल्यार घ्याँचा सुन्दरताक जन्गर रुप रल्हिन । जौन मनैया ड्याखल कि वाकर ग्वारम ठ्यास् लग्लीस् । यी सब हुइटी हुइटी फे सञ्चु बरा हैरान बाटी यी ब्यालम ।

सञ्चु खुशी रहल ब्यालम फूला लहरैटी रलक बग्यम सुबास मगमगाइहस् चम्पन लग्ना अनुभूति ह्वाए । हुकहिन रिस लागल ब्याला क¥या बद्री गिर्नाहस्, आँधी बौखा अइनाहस् रंग देखपरिन् ।

काम कर्नास मन लग्लसे भदौंह्वा आँखी फुटल गोरुहस छिछ्याल्यादर काम देख्ना नै ट उह हो फे कौनो घरक पिखाहुम ठुसुक्क बैठ्क भसभस भसभस गाला मर्ना । जन्नीन्हँक बात द्धासरमेर । कबु उ घरक टर्नी न भारीभारी स्वानक कनौसी घल्ठीन री ।

कबु उ घरक बठीन्या छलछलाहा, केक्रो माऊ झग्राहा, केक्रो बुह्र्या बोक्सिन, केक्रो ठर्वा मजा । विशेषण ओ विश्लेषणक ट कमी निरठीन् । सायद उहमार हुई सामाजिक ओ विकासक कामम हिस्सा लगाईबेर जन्यावनक भूमिका कम्जोर देखपरठ् ।

फूलरामक जन्नीक ओर्से ड्वासर नाउँ ढुम्रा हुइटिस् । हुईना त हो , ऊ बरा धिरसे चलठ् । ऊ बरा शान्त स्वभावक मनैया हो । फूलरामक यी स्वाभाव सन्चुहँ, मिठास निलागिन् । हुँकन्हँक तालमेल पसङघा जो रल्हीन् ।

सन्चुक मनपर्ना डिउरा फच्कहान छोट्का रल्हिन् । उहिसे बात बत्वैना मौका मिलल कि फूला लहराए बग्यम । सँग खेत्वा जैना या ध्यार जसिन कामम सँग रलसे सन्चु बरा खुशी देखपर्ठी । ऊ जोर्या असिन देखपर्ठ मानौ कि हिंक्र ठ¥वा मेढर्वा हुइट ।

जोरी फे खोब मिलिन हुकन्हँक । फूलराम हुकन्हँक चर्टीकला कैय महिनासे हेर्टी आइल रह । एकचो ट आपन जन्नीहँ जाँर पीक डांैकल फे रह । तर सन्चुक एकठो भुत्ला फे निहिल्लीन् ।

एकदिन,
असहँ सन्झ्या हुइटह । सन्चुक मन बजार जाइक लाग कुल्बुलाईट रहिन । ठ¥वा अइलसे आव्ब कहम की टब्ब कहम हुइटहिन । उह ब्याला फूलराम खल्हमसे भैसन पानी पिवाक आपुगल । सन्चु एकठो लव¥य फूलरामहँ कोन्टीम बलाई अह«ैठी ।

अँगनम दुठो सालीन खत्यम बैठल रठीस् । सालीनक लग्घु पुग्ल का रह, लव¥या बोल पर्लस्– “दादु भौजी बलाइटी ?”

वाकर मुहमसे अचानक बोली फुट्ठीस– कहाँ री ?” लवर्या कहठ– “कोन्टीम, भित्तर ट काहुँ ।

फूलराम अचानक आपन प्रश्नक उप्पर बिचार करपुगठ् । बरा लाज लग्ठीस् । उहोंर सामने सालीन खिस्स हँस्ठीस् । फूलराम बात पचाइहस् ब्वालठ्– कब अइलो हो तुह्र ?”

टम्हन्ने अइली– एकठो साली जवाफ देठीस् ।

फूलरामहँ सञ्चु असिक यी मेरिक कब्बु बलैल निरहिस् । वाकर मनम खुल्दुली मच्टी जैठिस् । सालीन अनगुट्टी अइलक, जन्नी कोन्टी बलैलक, यी सब लउव घटना रहिस् वाकर लाग । मनमन सोंच्टी फूलराम घरक भित्तर पैंठट् । चार पौली का सर्ल रहठ् पि¥यारीक डेहरीम भराटसे लरठ् ।

वाह ! च्वाट लागल यार ।” लिल्हार सुह्रैटी आघ बह्रठ् । जन्नी खिट्ठा मारमार हँस्ठिस्, स्वाझ गुलगुला गुलगुलाक । सञ्चु बरा चौंकस–चम्पन बिल्गैठी । सञ्चुहँ चम्पन देख्क फूलरामहँ कुछ हदसम खुल्क कनास मन लग्ठिस्– “काकर बलैल्या री, यहाँ कत्रा च्वाट लागल केक्रो खेल्वार बा, दिनभर हाँसटा ।” 

अचानक कोन्टीम एघचिक सुनसान हुइठ् । सञ्चु फूलरामक हात पक्रठी । दिनहँक जन्नी हाँत पक्रबेर वाकर जीऊ सिरिङ्ग कर्ठिस् । फूलराम लजाइहस् करठ् । का हुइटा उहिंका कुछ पत निचल्ठिस् ।

आपन जन्नीहँ ट्वाल्ल पर्क हेर्टी रहिजाइठ् । कुछबेर पाछ सञ्चु मुह खोल्ठी– “पैसा बा कहटहुँ । बाबुहुँक्र काल बजार जाइक लाग संगपार आइल बाट । मै फे एक दुइठो साामन किनम कहटुँ । पैसा बा तुहाँरठे ?” सञ्चु एक शाँसम मनक पोक्या खोल्ठी । फूलराम दंग परठ् । परिबेश बदल जाइठ् ।

का लिहक लाग बाट्याँ जे री ?”– धिरसे अकमकाईहस पुछठ् । सन्चुक मुहम ठ्याक्क जवाफ निअइठीन् । बल्लतल्ल जबाफ डेठी– चु¥या निहो , काल अरहर सप्तबेर फुट्गैल । चु¥या घालम कहटँु । पेटीकोट ओ एकठो लुँगी फे लिहम कहटँु । पैसा रही त एकठो बिलोज फे लिहम कहटुँ ।

सञ्चु सबकुछ कठी तर एक चिज जत्रा शाहस कर्लसेफे कह निसेक्ठी । उ रल्हीन दुधबन्धी । दुधबन्धी लगैना हुँकाहार बठीन्यमका शौख रल्हिन । तर लगैना मौका जो निपैल रल्ही । तर आझ जसिक फे लुँगी लेना पैसा बचाक दुधबन्धी किन्ना जुगारम रल्ही सन्चु ।

बजारम बज्यसे मँग्नाहो कसिक द्धासर परेशानी रहिन हुँकाहार । बलटल बरवार शाहस जुटाक बज्यसे मँग्ली । मागबेर पश्नातक जीउम छुट्लिन हुँकाहार ।


सञ्चु आझ लउव अनुभवक लाग लकलकाईल रही । तर ड्वासर फसाद ठ¥वा जानडारी त का कही कना सोंची । बेरी खा–खुक अन्धार हुइल ब्यालम झिल्लीमसे खुसुक्क निकार्क हालहाल घल्ठी ओ मनमन सोच्ठी– “आब त म्वार ठ¥वा कसिक देखही । मै लगासेक्नु ट का । वाह कत्रा कजा लागठ ट का ।” अचानक ऊ झसँग हुइठी । “धत उ ट देख डरही जे । आ………. जसिक फे एक दिन देख डरही काहुँ , एक्कघची ट लाज लागी ।” सन्चु मुस्कुरैटी लोट्या लेक कुवँओर पानी लीह नेग्ंठी ।यहाेंर,
फूलरामक मन अचानक परिवर्तन हुइठिस् ।

तर ऊ वत्रा हाली निर्णय लिह सेक्ना अवस्थम भर निरहठ् । वाकर मन भित्तर काकरुँ काकरुँ कना बाझाबाझ हुइ लग्ठीस् । स्वाँचठ्– “मै यहाँ रना कौनो हालतम ठिक निहो । ना जन्नी ट्यारठ् ना सघँन्यन यार । आखिर मै का कर्ल बाटु जे ।

यीहीसे मजा इण्डीया चल भाई आराम । कमाऊ, खाऊ व उराऊ । म्वार का टेन्सन । तर यी जन्नी …..। हटाऊ बबाल । जसिक टसिक बैठ्बे करी । डाई जाई दिहठ् कि नाइ, जाई निडेलसेफे चलदेम । कौनो हालतम निबैठम यीहाँ मै ।”

फूलराम ओसह«वम बैठ्क आपन मनका स्वाँच भिरल रहठ् । डाई कल्सी टम्हन्यसे वाकर अकेलीपनक चर्टीकला हेर्टी रठी । हुकहिन आब फेरसे चिन्ता लाग लग्ठिन कि फूलरामहँ आज फे मजा निलाग्ठुइस् ।

याकरम पक्का फे केक्रो नजर लागल बाटीस् । कल्सी आपन छावक लग्घु जाक हाल पुछ लग्ठी– “अर का हुइटा छावा ? मजा निलागठो ?”

फूलराम आपन डाई बोल्लक पत्त निपाइठ् । फेरसे कठीस्– अर त्वार का हुइटा ?”

फूलराम झस्कठ् । वातावरण सुनसान हुइठ् । “तंै डराइल बाट्या की का छावा ?” –कल्सी फूलरामक लिल्हार छामछुम पर्ठी । जुरी ट निआइल हो जे, कि का हुइटा त्वार र ?” –कल्सीहँ बरा चिन्ता लग्ठीन् ।

मै इण्डिया जाइँटु डाई –फूलराम बरा लम्मा शाँस लेटी कहट ।

कल्सी अचानक असिन सुनक अचम्म पर्जैठि । अर का हुइटा त्वार, इण्डीया जाइट्या ? त्वार घरम का चिज नि पुगठो ?” –कल्सी झर्कटी बोल्ठी ।

कल्सी आपन छावहँ इण्डीया जैनासे अनेक रोक्ठी । तर फूलरामक एक रांै निहिल्टीस् । फूलराम इण्डीया जैनाक कारण फे वाकर जन्नीसे हुइलक घटनासे बरा लग्घक सम्बन्ध बाटिस् । काल्ही सन्झ्यासे फूलराम ओ वाकर जन्नीक बिच्चम बाझाबाझ हुइटहिन ।

बात द्धासर घरक कहानीसे शुरु हुइठिन् । गाउँक उत्तर पच्छीऊँ ओर बेलरहान घर बाटीन् । बेलरहान बर्कुक भ्वाज हुइलक दुई बरष फे पुगल निरहिस् । जन्नी उह«र्क द्धासर गाऊँ चलगैलिस्् । बर्कु बरा स्वाझ रह ।

आपन जन्नीहँ बरा मैया कर । एकठो डेर वरषक छाई फे रल्हिन हुकन्हँक । असिक सक्कु चिजसे मैया मार्क जन्नी जाइबेर बर्कु मुह फोर फोर्क रुइल रह ।

फूलराम लगातार आपन जन्नीक आघ बर्कुक जन्नीक दोष ठप्ठ्यैटी रह । जन्नी जुन गजधम्म पर्क वाकर बात ओनाईम निओनाईहस कर्टी रहिस् । ऊ आपन शब्द मशिन चलहस उग्लटी रह ।

यी जन्नीनक जात खत्तम रठ सारेन । अरे यार वत्रमत्र लर्का पलिपलि, घरम सक्कु चिज पुग्ल पुग्ल ठर्वा छोर्क जाईक चाही । पाप ट लगहींस सारेक जन्नीहँ । आखिर वाकर घरम, का घिच्चं निपुगटहीस उहिंका । बर्कु का चिज निपुगैल रहिस उहिँका । स्वानक कनौसि, टिल्री लुग्गा कपरा……………..

हाँ, स्वान चाँदी ट जान्हुक सबचिज हो । बिचारी कत्रा दु ःख रहिन, तुहिन का पता । ना रात ना दिन यहोंर उहोंर ठ¥वन बहेंत्रैटी रहहीं । सारा ब्वाझा जन्नीन्हँकम लडहीं । ठारुन कम हरामी रठ” –बिच्चम बात कट्टी सञ्चु आपन ठ¥व बिना हेर्ल आपन मनका टिना खिर्दोर्ने कहा कर्ठी ।

यी बातले फूलरामक मुटुम काँरी ग्वाझहस लग्ठीस् । मानौं ऊ ठाह्र आपन जन्नीसे ग¥यावा पाइटा । ऊ रीसले चुर होजाइठ् । अस टगरा मुह फोर्क ग¥यैना लग्ठीस् । आपनहँ सम्हाल्क फूलराम ठ¥वनक उप्पर लगैलक दोषहँ मेटाइक चहठ् ।

 “अरी सब ठ¥वन वस्ट ठ्वार रठ री । तंै अपन्हे भित्तरसे सोचं ना । बर्कु ओ वाकर जन्नीकम कौन चिजक कमी रहीन ?”

मै का जानु, का चिजक कमी रहिन् । मै हुकन्हक ह्यार गैल रहुँ जान्हुँक ?”

यी दुनु जन्हक बिच्चम बातक उप्पर बात आँख्खर स्वभावम लर्टी रठीन् । आखिर फूलराम पुरुषक स्वभाव देखाइन् डारठ् ।

चुप ! चुप !! ज्यादा मुह मुह ना लाग । कुछ दिनसे त्वार चालमाल फे ठिकठाक निद्याखठुँ मै । रोज सन्झ्या डोंग्लीक घर ठुसुक्क पर्क बैठ काकर जैठ्या री टैं हँ ? आपन घरक अँग्ना निदेख्ठ्या, कि मनै नि देख्ठ्या” –फूलराम अँग्री देखा देखा ग¥याइठ् ।

सन्चु फे का कम । फूलरामसे टर हुइलक आभिन सम्हक इतिहास निहुइटीन् । आपन माऊँक कारण पो ट ध्यार जसिन सहक बैठल बाटी । फूलरामक गारिले हुकहिन रह्वास निहुइठीन् । लजरसे लजर मिलाक ग¥याई भिर्ठी सञ्चु ।

टुह« ठारुन कब डेल बाटो नारीन सुखसे जीय । बच्चहँसे अनेक दुःख पीडा सहटी आऊ । भ्वाज करो पुरा नोकर जसिन काम करो । भात भन्सा करो, लुग्गा भाँरा ढोऊ, घरक सारा काम करो, खैना सुत्नक ठेगान नाई । उल्ट आभिन गारी पाऊ ।

जन्नीनक बिना ट तुन्हक गुह फे निआई । तुह« का सोंच्ल बाटो, जन्नी कम्जोर रठ ? हम्र का तुन्हक बराबर काम कर निसेक्बी ? ज्यादा बकबक करही ।”

जन्नी एकठो लांैरकसँग नेग्टीकी रण्डी, पटु¥या, छलछलही कहावा पैंही । आउर ठारुन आँखीक साम्ने जन्नीक बलात्कार कर्ठ, पचास लव¥यनसे सुटही, तब फे रण्डा निबनही । टुह« ट खुल्लम खुल्ला नारीनक इज्जत लुट्ठो ।

न्याँगघुमबेर लव¥यँनक छातीम ढ्याँसहस् करही । आघ पाछ सुह«ाइहस करही । नेंग्टी घुम्टी डग्रीम लव¥यन देख्टीकी घीन लग्ना शब्दले चलैही । हुइना निहुइना नारीनक फट्रङ बत्वैहीं । का यी नारीनक बलत्कार निहो ?” –सञ्चुक रिस चहर्टी जैठिन् ।

चुप बस् चुप –पूmलरामक कपार चिर्कहस् कर्ठीस् । ऊ हाईल काईल देखाईठ् ।

तर सञ्चु आज बर्षौ बर्षक डबल पिडा मुहछ्वार अरैंठी– “टुह्र ट हमार सुन्दरताक बयान करकर्क कम्जोर पार्क डबैल बाटो । रातीक पठ्र«ीक खेलौना बनैल बाटो । जब चाहो तब कठपुतली नचाइहस् नचैठो । अरे हम्र फे ट तुहन जसिन मनै हुइती ।

तुन्हक जसिन मन ओ इच्छा हमार फे बा । तुन्हक जसिन खुल्ला नेङ्गना हमार फे रहर बा । तर तुह्र राक्षस पुरष, कबु असिन मौका देल बाटो ? उल्ट अनेक तरिकाले बेइज्जत कैक समाजसे गिरैल बाटो । नारिन्हँक उह बेइज्जतम उल्ट तुह्र रमैठो, नच्ठो ।

नारीन ट सारा नंगा बनाक ढर्देठो । आखीर हम्र चुपचाप लाग्क, सारा पीडा पचाक बैठ्ना बाध्य होजैठी । तर आझ मै चुप निलागम् । पुरुषक उप्पर ट मै बिद्रोह कैक छ्वारम ।

फूलराम जरजर जरजर सञ्चुहँ ह्यारा करठ् ।

“हजारौं बरषसे नारीन ट तुह« खन्ढ्रम बन्द कैक धर्ल बाटो, सुग्गा ओ मैना जसिन । रातदिन मैना पह«ाइहस उह उह बोली ब्वाल सिखैठो आपन अनुकुल । हमन कुवँक मेघी तुह«हँ बनैल बाटो ।

तर कुवँक मेघी फे बाहर आक सारा सँसारक ओजरार लिह सेक्ठकना ट तुह« पुरुष कल्पना फे निकर्ल हुइटो । कुवँक मेघी बाल्टीक सहाराले उप्पर आई स्याकठ् ।

तर तुह« भुल गैलो । नारीनक साथ पाक आझ तुह« यहाँ सम अइलो । नारीन लाट मर्ना सिवाय कुछ निकर्लो । धिक्कार बा तुहन । आभिन समय बा सोचो । तुन्हक कारण सँसारम भारीभारी लराई, हत्या– हिंसा ओ अशान्ति फैलटा । आपन आँखी खोलो । जत्र चुप रबो, जत्र सहबो वत्रहँ डबैटी जैठो तुह« ।

आझ म्वार लराई तुहिनसेकेल नाइ बल्की सारा इच्छा धारी पुरुषनसे हो । याद राख्यो मै तुन्हँक जसिन पुरुषक हैकम टुर्क छ्वारम् । और नारीन्क जसिन कम्जोर नैहँु मै ।

सन्चु पुरा विद्घत व्यक्ति जसिन एकठो नारी अधिकारवादीहस सरसर सरसर बोल्टी जैठी । विद्रोहक पैल्हा रुप देखैटी जैटी । फूलराम चुपचाप टर मुरी करैल सुन्टी पली रहठ् । । एकघचीक पाछ भन्सा कोन्टी सुनसान हुइठ् ।

फूलराम चुप्पैल आपन कोन्टीओंर जाइठ् । पठ्री लगाइठ् । बिन भात खैल चुपचाप सुतजाइठ् । आझ सन्चुहँ बरा हलुक लग्ठीन । फेर कहोर कहोर कुछ ज्यादा कैदर्नु कि कना सँकोच लग्ठीन् ।

तर फेरसे आपनहँ अपन्हे ठिक ठाँउम बाटँु, ठिक कर्नु कना गर्व लग्ठीन । ससुइया ड्वासर गाउँ पौन्ही खाई गैल रठिन् । डिउरक घर अइना पत्त निरठिन् । आझ अकल्हे भन्सा कोन्टीम भात खा–खुक कोन्टी सुत जैठी ।

फूलराम निदाइल भ्यागम खत्यक एक पाँजर ओंढाइल रहठ् । सन्चु आझुक रात बरा चैनसे सुत्ठी । तर फूलरामहँ कब भिन्सार हुइटा कना परेशानी रठीस् । रात भरिम कैचो करोट लिहल ठेकान निचल्लीस् ।

ओसिन त फूलरामहँ आपन घरम बुह«ाइल डाई ओ जन्नीहँ छोर्क इण्डीया जैना मन नैरहिस् । तर फे काल्हिक आपन जन्नीक बिद्रोहक आँखर शब्दले बरा परेशान रहठ् । घरम बैठुँ कि बन्वम जाऊँ कना दोधा¥या परिस्थितिम भुलभुलैया मर्टी रहठ् ।

घर बैठ्लसे आभिन झगरा बझ्ना निश्चित हुइलक ओर्से ऊ इण्डिया भागहिक पर्ना अन्तिम निर्णय पारित करठ् । तर फे वाकर मन आभिन सन्तुष्ट निरठिस् । इण्डिया गैल ब्यालम कहुँ सञ्चु सारे डोंगलीसे उह«र्क नाजाए कना डर । फेर भित्तरसे स्वाचठ–“दुनियाम म्वार लाग सस्ता बठिन्यन बाट । म्वार का कमी । यी जाई ट का हुई ।

द्घासर लानलेम यिहींसेफे सुग्घर । फेरसे उहीं पुरान दिनीक गहिँर मैया जोर्लक याद अइठिस् । सञ्चुहँ छ्वार निसेक्नाहस लग्ठिस् । फूलराम बिचाराहँ बरा अट्टयावन कि सट्टयावन लग्ठिस् । अन्तिम निर्णय अनुसार फूलराम बर्का झ्वाला कन्ध्यम भिर्क आपन कोन्टीसे विदा लिहभिरठ् । सञ्चुक यी विषयम कुछ पता निरठिन् ।

एकलाग आपन ठ¥वहँ झ्वाला भिर्ल अंगनम पौली आघ बह्राइठ् देख्ठी । फूलराम आपन जन्नीसे कुछ फे निबोल्क मुर्लुकसेकेल हेर्क आघ बहर्ना कोशिस करठ् । बिच्चम सञ्चुक मुहमसे अचानक मौलार बोली खुल्ठिन्– “कहाँ जाइटो ?” फुलराम रुञ्चे स्वरम टर मुन्टी करैटी खाली एक शब्द ब्वालठ्– “इण्डिया ।”

फूलराम डगरीभर आँश गिरैटी इण्डियक डगर लागठ् । सञ्चु आपन कोन्टी जाक महाघचिक रुइठी । कहाेंर–कहाेंर अन्धार ओ सुन्सान लग्ठिन् । यी मामलाम ठ¥वक कम्जोरी या आपन गल्ती कुछ छुट्याई निसेक्ठी ।

ऊ बाध्य हुइठी आपनहँ गल्टी देखैना । फूलराम इण्डिया गैलक दिनहँसे यहोंर सास पटोहियनक बिच्चम फे कुछ दुरी बह्र लग्ठीन । हुकन्हँक बिच्चम बरा जरुरी परल ब्यालमकेल बात हुइठीन् । कल्सी पटोहियक गल्टी हुइहिंस कना भित्री मनसे ठहर कर्ठी ।

एकदिन, सञ्चु झस्र्याइन भात कराडर्ठी । यिह निहुम दुनु जन्हँक ठोलीबोली शुरु हुइठिन् । ओसिहँ ट कल्सी पैलहँसे आपन पटोहियक पर गुस्साइल रही । आझ टाटुल पानी ठाँउम उल्डना मौका पैठी ।

आगीक लहरहस बरबराई भिर्ठी– “री उडरबैटी कहाँ भहराइल रहिस री, भात झँर्साइन करैल बात्या । औरक अगँनम जाक भसभस भसभस औरक फट्रङ बत्वैना ट ठिक्क हुइल हुइहिँस् ।

पापी सारे, अरी छावा त्वार का कैदेल रह री ? त्वार कारण इण्डिया गैल बा । ढंग ढंग्लास निहुइटिस ट । बाबु फे उह्रर्क गैगिलिस । तुन्हक सन्तान अस्त बाटो, छलछल्हीन् ।”

सन्चु सब गारी सहठी । तर बंशज जोर्क ग¥यैलकम हुँकाहार सहनशक्तिक सिवाना नाँघ जैठिन् ।

हम्र कौन ठाँऊ गलत बाटी माऊँ ? तुँ जे बरा मजासे अइलो । मही पता निहो तुँ कसिक यी घरम अइलो कैक । तर एकजन आपन मन परल मनैनसे उह«र्क गैलक्क भरीम ऊ खतम होगील् । खतम ट तुह« बाटो माऊँ, जे नारी होक नारीन्हँक सम्मान कर निजन्ल हुइटो । जे नारी होक फे नारीहँ सामाजिक रुपम कलंकीट बनाइटो ।

बोल्बो त ज्यादा होजाइठ्, निबोलु त चित्त निबुझठ् । जे बोली उहिंका उल्ट बोक्सीन्या पटु¥र्या कह लगहीं । घर बैठ्क नेपाल द्याखटा कह लगहीं । बरा जान्या होगील कहहीँ । तर म्वार गल्टी निहो माऊँ । गल्टी तुहाँर छावक हो । मानो चाहा ना मानो ।”

पटोहीयक उप्पर चहर्लक बोली कल्सीहँ सहन निहुइठिन् ।

टोरी रण्डी सारे, तैंह्य बरा जान्या होगील बाट्या री । म्वार मुह मुह लगुइया तै के हुइट्या ? नकनकाक घरमसे बाहिर निकारदेम । तैंह्यकेल निहुइत्या यी संसारम । म्वार छावक लाग एकसे एक बठिन्यन बाट । चुपचाप होक आपन काम करिस् ओ एकठो आउर बात औरक घरक अँगनम जैना आजसे बन्द करिस् ।

झगरा ओरैलिन सास–पटोहियनक । आंधी बौखा आस्याकल पाछक वातावरण जसिन ओठ्यक वातावरण एकघचिक लाग सुनसान हुइठ् । सास पटोइह्या आपन–आपन कामम लग्ठ ।

फच्कहान डोंग्लीक पैठारी, फूलरामक नामर्दपन ओ कम्जोरी, घरक पुरा शान्ति खलबला डेठिन् । केराउक भित्तर घुन लागहस हिकन्हँक घरम घुन लागस्याकल रठीन् । समस्या समाधानक उपाय कना साेंच कहाँ रठिन कहाँ नी ।

यी ब्यालम नेपाली राजनीतिक सत्ताक छिनाछिनक लाग एमाले काँग्रेस ओ माओवादी लरहस हिँक्र लर्टी रठ । ऊ वाकर दोष दयाखट् ऊ वाकर, किऊ किहुसे कम निहुइठ् ।

पत्रकारन कलमक युद्घ कर ब्याला हतियारधारीन बन्ढुकले कलमक टोपी ओ निब उराइहस् हिंकन्हँक फे युद्घ मचल रठिन् तिन्यो प्राणीनम । हुकन्हँक युद्घक चर्टिकला, इच्छाधारी जोगीन ध्यानसे बरा रसलेक मजा लेटी रठ ।

हजारौं संकटक बिच्चम सञ्चु कलंकीट बन्टी जैठी । गाउँक मनै फे हुकहिन घृणाक दृण्टिकोणले ह्यार लग्ठ । एकठो सञ्चु जैसिन निर्दोष नारीक स्वतन्त्रताक आवाजक विरोधम पुरा सामाज जो दुश्मन ठहर जाइठ् ।

साथ दिहुइया, शाहस ओ सहानुभूति दिहुइया खाली फच्कहान डाेंग्ली रहठ् । तर उहिंका सञ्चुक साथ फे शंकास्पद घृणाक पात्र मान्जाइठ् । असिक साराओंरसे सञ्चु आपनहँ अकेली हेलाहा ओ बेसहारा लग्ठीन् । ऊ गल्टी जैठी ।

नारीनक लाग क्रान्ति कर्ना, बिद्रोह कर्ना मन कम्जोर हुइटी जैठीन् । सञ्चु भावुकता ओ सरलताम वह लग्ठी ।

भ्वाज हुइनासे पैल्ह नारीन आपन घरम जत्रा दुःख सहक जीलसेफे अपनत्व रठिन् । तर भ्वाज करल पाछ ठ¥वक घर आपन, लैह्यर घर पराया जसिन लाग लग्ठिन् । पुरुषक हैकमतावाद बिरुद्ध विद्रोह कर भिर्लक सञ्चु आपनहँ बेसहारा लग्ठिन् ।

घरक आँजर–पाँजरक जन्यावनटक हुकहिनसे ब्वाल छोर्डेठिन् । सञ्चु मानसिक रुपम कम्जोर हुइटी जैठी । यी दुई अठ्वारक अन्तरालम सञ्चुक जीवनक पुरा कहानी पलट जैठिन् । ल्वाभ लग्टिक जीऊ खाली छाला ओ हड्डीम परिणत हुइठिन् ।

आभm हुँकाहार जीउक बयान करुइया किउ निरह, रल्ह त खाली हुँकाहार इज्जतक उप्पर ढाबा बोलुईयाकेल ।

ओहँर फूलराम इण्डियाम बरा पिडासे जिन्दगी बिटैटी रहठ् । आपन जन्नीहँ बिना कारण गलत दोष लगैलकम महाभित्तरसे पश्टैटी रह । फूलरामहँ इण्डियाम बैठ्ना एक रह्वास निहुइलग्लिस् । उ हर शाँसम आपन सन्चुहँ सम्झ ।

आपनहँ सन्चुक उप्पर भारी पाप करलहस लागीस् । कबुकाल अकल्ह्य इण्डियक एकठो साँक्किर झेलझुठ्रार क्वाठक कोन्वम बरबराए– “सन्चु मै तुहाँरम हुइना निहुइना दोषक उप्पर दोष अँरैनु । तुहाँर जसिन निर्दोष नारिनक दुःख ओ पीडा बुझ निसेक्नु । मै बेलरहान बर्किक बारेम बत्वाइबेर तुहाँर दिलम च्वाट लागल् ।

नारिनक बारेम एकठो नारीकठे बयान बत्वाइबेर दिलम च्वाट लग्ना स्वभाबिक हो । तुँ फे ट एकठो नारी हुइटो जे बर्षौंसे पुरुषक पिंजराम फटफटैटी ओ छटपटैटी आइल बाटो । तर फे सन्चु तुँ ट म्वार जन्नी हुइटो, प्यारी म्वार प्राण हुइटो ।

मै तुँहार उप्पर अत्रा अन्याय, अत्याचार कहाँ कर स्याकम । ज्या ज्या कनु उ अन्जानम हुइलक महाभुल हो सन्चु प्यारी । तुहिन छोर्क बिनपत्तक इण्डिया अइना म्वार भारी गलटी हो । मै गलत बाटुँ सन्चु, बहुट गलत । महि माफ करो सन्चु ।”

फूलराम लम्मा शाँस लिहठ् । अकल्हे एक कोन्वम बरबरैटी छटपटैटी रहठ् ।

सञ्चु जिन्दगीम सायद कबुकाल सब्क अस्ट हुइटहुइहिन् । मै भारी गल्टी कर्नु । तुँ महि छोर्क जिन जैहो । मै तुहाँर बिना ना रह स्याकम ना त जीय स्याकम् । यदि तुँ महि छोर्क जैबो कलसे मै यी संसारम रहम कना कल्पनाटक कर निस्याकम् ।

मै तँुहार उप्पर लगैलक आरोप सपना मानक मनमसे भुला देहो । सञ्चु मै तुहिं भ्याँटकर इण्डियासे अइटी बाटुँ । मै तुँहार लाग, हमार बल्गर प्यार ओ मैगर संसारक लाग आइटु । सञ्चु मै पुग्नासमकेल अश्या लगहो ।”

फूलराम आपन जन्नीक यादले रहनिस्याकठ् । जन्नी द्धासर ठ¥वालेक उह्रर जाइठ् कि कना भारी डर रठिस् । आपन करल कामक हिसाब किताब बुझ्क ऊ आपन घरक डगर पक्रठ् । फूलराम सारा डगर सञ्चुहँ सम्झटी आइठ् ।

झगरा खेल्लक पल सम्झटी आइठ् । रेलम बैठल ब्याल कब नेपालक जमिनम आपन पौली ट्याक पैम, हरेर फट्वम लजर डुलाइ पैम ओ सञ्चुहँ ड्याख पैम कना आटुर रहठ् । रेलमसे उत्रठ्, अन्धाधुन्ध पौली चलाइठ् । आपन घर पुगनाम कौनो कञ्जुस्याँई निकैक पुगठ् । फूलराम घर पुगब्याला दिन आपन लजर नुकाक ओजरार मढिम करस्याकल रहठ् । घरक अंगनम पोली ढर्टिकिल ढकढीउरक चाल अचानक बराजोरसे बहर्ठिस् । ऊ सञ्चुहँ आपन घरक बहरीम देख्ना आटुर रहठ् ।

लजर फछ्र्यैटी बहरीओंर पौली बह्राइठ्, सुनसान रहठ् । खाली एकठो ढेब्री लिपलिप लिपलिप ओजरार देना कोशिस कर्टि रहठ् । फूलराम यहोंर उहोंर ह्यारठ् अँह किहु केक्रो चाल निपाइठ् । घर पुरा सुनसान लग्ठिस्, मानौ कि ऊ छोर्वा घर हो ।

वाकर लिल्हारिमसे चिटचिट पश्ना निक्रटी बह लग्ठिस् । वाकर सोंचाई बास्तविकताम पौली टेक्लीस् कना ठेगान लगाइठ् । उहिंका मुह फोर्क रुइनास लग्ठिस् । अचानक आपन कोन्टिक औसान अइठिस् । डगुर्टी आपन कोन्टी पुगठ् ।

कोन्टीक एक पाँजर कर्छिउँ मुहारक ड्वाँगील, कुलमुलाइल एकठो अन्ह्वार खत्यम ओंढाइल रहठ् । बल्लटल्ल ढिपढिप बर्टी रलक ढेब्रीक मधुर ओजरारम वाकर एक ज्वार आँखी के हो कना ठम्ह्याई निसेक्ठीस् । ऊ लग्घ पुगठ् ।

आपन सन्चुक आभास अइठिस् । सञ्चु आपन कोन्टिम किउ अइलक चाल पाक करोट लेना झिन प्रयास कर्ठि । आपन ठ¥वा फूलरामहँ ठिंग ठह्रयाइल देख्ठी । सञ्चु एक शब्दटक ब्वाल निसेक्ठी । खाली हुँकाहार आँखीमसे आँश भलभल भलभल बहटी रठिन् । फूलराम खत्यक पन्ज्र बैठ्क बरा दारदसे सञ्चुक आँखीमसे बहलक आँश प्वाँछठ् । आझ ऊ आपन अाँखीक अाँश ¥वाक निस्याकठ् ।

दुनुजान एकऔरकम चपट्क महाघचिक सुँकसुँक कर्टी रुइठ । महाबेर हुँक्र आपन दारद, पीडा सँट्ठ । आपन गलती सुढर्ठ । आपन मैयक संसार बरा बल्गर, कबु निटुट्ना, कबु निफुट्ना, कबु निछुट्ना बाचा ओ कसम खैठ ।

फूलराम पुछठ्– “डाई कहाँ गैल ?”

“गुर्वा ख्वाज” – कुछ ब्यंगात्मक तर चहकार मुह रठिन सञ्चुक ।

सञ्चु ओ फूलराम आझुक रात सारा संसारक दुःख ओ सुखक बात अँरैठ । दुनु जान बात बत्वैटी बत्वैटी कब निदैठ पट्ट निचल्ठिन् ।

यी रात फूलराम ओ सञ्चुक निंद बरा मैगर ओ सैगर रठिन् । बयाल आपन सुरम म्वाकक फोेंक्ची हुइटी कोन्टीक चारआेंर सुरसुर सुरसुर बहटी रहठ् । फूलक बास महक्टी रहठ् । रुख्वक पत्या लहरैटी रहठ् ।

जनआवाजको टिप्पणीहरू