गयर्वा बुडु

खिस्सा / बट्कुही २३ चैत्र २०७७, सोमबार Hits : 137
गयर्वा बुडु

शेखर दहित
टिन चार दिनसे लग्ढार बर्खा झरि करटह । गाँउक सारा डगर चिल्हासे ग्याँज ग्याँज रह । उप्परसे गाँउ भरिक सारा गोरुभैस नेङ्गल डगर कैसिन रहि ? केक्रो घरक ओसह्र्वा बुरल रह ट केक्रो केवाँरिक पिस्नी । सारा अङ्गना टल्वाइल देखपर । भैसगोरु, छेग्री भँेरि, सुअर हिलम गाँजल देखपरठ । चारुवर गिँजगिँज लाग ।
बिहन्यासे बासीमुह गयर्वा बुडु ढिकल बिल्गठ ।“ टै फे म्वर लण्ड ख्वाज ट्या, बहानचोद् सारे ।” कटि ढुसढुस पिर्वा बर्दाह लगैल । का हुइलिन कलक ट हिलहा पुछीसे सपट डेलरहिन ।
गाँउक सारा गोरुभैस टिकरा डर्वा वर हुरडुसहुरडुर डगर छप्ल जाइट देखपर । गैया भैसिनक घ्याँचक घण्टा बिहन्यासे चैनार सुन्मिल । गयर्वा बुडुक पस फे बगालिम घुस गैल ।
बर्खाभर हर जोटल गोँईडाँगर सब खङ्ग¥याङ्ग डेखाइठ । निब्बर निब्बर गोरुभैस बेलैटी नेङ्गट । पाछसे गयर्वन ढुसढुस पारट, केक्रो पुँछी अँइठ देहठ । पोप्री परल परल, ढोँगा फुटल उप्परसे कौवनक ठुँगल खाटि । केक्रो खुँरिम फार लाग्क नङ्गर नङ्गर करठ । आँखक टरटर नम्मा नम्मा किच्चर आइल बिल्गठिन ।
मकरमुट्टा पानी सिमसिमैटी रह, छोटछोट गयर्वा गोचन किउ छट्री किउ बरसाडी ओहर्ल गैयाभैसिन्क पाछपाछ झिबझब भिबझिब करठ ।
सद्द गोठ्येना, पर्टी डर्वम पसपौहा गोठ्या गईल । डुब्बर पस बैठ्क झोँक्राइल रहँठ, कोनो पस पगराठी मारठ । दख्नहान बछ्वा गैयनक माल सुँघ । ओहर अगहान लरक्वा बर्ढा सब गोरुन हुठ्अइल रह ।
पानी निम्सल रह । ठोर्चे बडरि उघ्रार करल । जोग्नी, फटिङ्गवा, गुरही यहर ओहर उरठ बिल्गठ । बडरिम ईन्डरा भगन्वक धन्खी देखपरल ।
“उ….ऽ ऽ ऽ हेरो रै लर्को ? भगन्वा आपन धन्खी देखाईटै । आब बडरि भागल काँहु ! झरि रुकी आब ।” गयर्वा बुडु कल । सक्कु गयर्वन आपन आपन स्याँगा, छट्री फाँक फाँक उप्पर लिल्हार कैख हेर्ठ । सारा गयर्वन बुडुक आँजरपाँजर स्याप लागजैठ ।
“ऐ.. हो निका, डाईलेह कत्रा सुग्घुर रङ्ग यार !” किउ कह । बडरिम यी रङ्ग कैसिक चपट जाइठ ? किउ कह सब भगन्वक शक्तिसे हो रै । केक्रो मुहमसे, यी देख्बो ट भाग्य चम्कट यार…, चम्की म्वर नुनी चम्की ?अस्ट अस्ट बाटम बाझल रहै गोचन ।
“टुर्ह जन्बो म्वर लाँर जन्बो ? काल्हिक अण्डा आझुक बच्चन, सारन ।” साइड गयर्वा बुडु हमन बाझल देख्क आपन रिस झोँक्ल ।
“ईन्डरु महेस, मै सबसे बल्गर हु कहठ, सारा धर्ति लोकह मै पानी देठुँ । म्वर पानीसे रुख्वा बरिख्वा, किरामकोरा, जिव जनावर बाँचल बाट । उ आपन शक्ति सुर्यानरायन भगवानह देखाइठ हुँ । जब सुर्या भगवान आपन आख खोल्ठ, हुँक्हार आखक टेज जब ईन्डरु महेसक धन्खीम पर्ठिन टब जाक छन्डिक छन्डिक रङ्गीविरङ्गी धन्खी देखाइठ काहु रै ।”
बुडुक बात सुन्ख सक्कु गोचन मुह बईल रहिजैठ । मै फे काजे चम्कट ?ओह ब्यालासे जन्नु ।
बुडुक बात अमरिट बान लाग हमहन । हुँकार हर बोली सच लाग । गोरु चराईबेर ज्ञान गुन्ख बात फे ध्यार सिखाँई ।
बडरिक रङ्ग देख्क, आँरा बोक्क नेङ्गल चिम्टनक पाँट देख्क बुडु अन्सार दारै ।
“रै भैयो काल सब्जे छट्री लान जिन बिस्रैहो ? नै ट पठरा पानी कपार फोरी ।” नाकटि जाट्टिक पठरा पानी गुरगुरह्यठ पर ।
चिरै उरट देख्क, गोरुभैस कुडैया मारट देख्क कहठ,“ आज भँुईचाल आई रै लर्को, रुख्वक टर, डहकम जिन सिउरहो, होस्यार रहहो ।”
बुडुक कहल बरस मै पटा पइनु , भुँईचाल आईट ट खोब डग्माइठ । म्वर सारा गोचन खेत्वक मेर्वम चप्टल रहै । अभिन उ याद ताजा बा ।
एक दिन गयर्वा बुडु कल, “सरजु भगन्वा चम्रक रिन नैटिर सेक्ल हुँ, ओहमार आज हुँकहिन लिलटिन । लर्को आज सारा दिन अँधार करि, ओ गरहन लागी ।”
आपन आपन बच्चा पैना गैया भैसिनक प्याट गोबरसे घ्यार जिन भुलैहो, नै ट कुँज, लुल नाङ्गर बच्चा पईही कैख हमन सम्झाईठ ।
“गोबर ट ओइन्के पेटम रठिन जे गयर्वा बुडु ?” मै पुछ दर्ठु ।
“यिह खपाक्या, जन्ना बनठ बाहनचो… ऽ ऽ !” आपन रिस देखैल । हम्र हाली हाली गोबर खोज्क साहा गईल, फरल, गाभिल गैयाभैसिन्यनक ढिँर घेरडि ।
सारा दिनरात गयर्वा बुडुकसङ्ग बिट । साईड ओहमार हुई हमारलाग गयर्वा बुडु डाईबाबासे फे भारी रहै । ध्यार चिज मै गयर्वा बुडुसे सिख्नु ।
छट्रीक बिन्ना बाँसक कम्चि सिट्ना, खटिया भङ्गना, पन्हुवाडार मच्या भङ्गना, सनक लस्री कट्ना, ढरिह्या ह्वाए या खोँग्ह्या बिन्ना महिन गयर्वा बुडु सिखैल ।
चुप्प चुप्प हुँकार हेल्का बिन्ख मै गाँठ परादिउ, हेल्कक डोँ¥र्या भुँ¥र्या दिउ ।
“खप्पर खिँच, बु¥हर््यक टिँट, जान ना वान का करठ यी लौरा, खप्पर खप्पर ?” खोब लैल्हा गारि गरयाँईठ । मनो हमन कसहो नई लाग । किउ ट हुँक्हीन लैला बुडु फे कहठ ।
महिन खिज्ह्याईठ बुडु,“ टुहार ट आब भुट्ला जाम लागल हुई ना हो नाटी ? कपार उठाइट कि नाही ?” मै लाजसे कपार टर गार लिऊ । म्वर गोचन डाँउ पाईठ, उप्परसे ठप डेहै,“ याकर ट कपारिक भुट्लासे फे क¥र्या हुईगइल बाटिस बुडु, जोख्ना काकुक छाईह सान मारठ खोब ।” सारा जे होहल्याँइठ ।
बेलामौकम हमन गयर्वा बुडु बत्कोही सुनाइठ । हम्र ध्यान ढैख ओनाई । मुले सुनैनासे पहिल पसपौहा घुमैना जिम्मा फाँट दारठ । बत्कोही सुन्टी सुन्टी पस घुमाई जाईक पर ट महिन महा डिक लाग । एक सस्सु हालीहाली डौर्ख घुमा आँउ ।
फेरसे पहिलक दान्चे बटाउना ? गयेर्वा बुडु कैख अर्जि करु । थारु डंग्या रज्वक ओ कान्हक लराई ट झन सुन्टी मजा लाग ।
बुडु कहठ, थारु डंग्या रज्वक उज्जर घोरिन्या रहिस हुँ ,दुनियक सब्से सुग्घर कटि । उ घोरिन्यासे मैगर मैया करठ हुँ । यी बात कान्हा भगवान पटा पइल हुँ । रज्वसे खोब अर्जि कर्ल हुँ, आपन सारा धन सम्पटि डेना तयार रहै हुँ टै ज्या मङ्गबे ओह डेम कह हुँ । मुले डंग्या रज्वा नईदेल हुँ ।
उ घोरिन्यक पठ भारी युद्ध हुइ लागल । डंग्या रज्वक सारा फौजफक्कर लराई मैदानम टम्तयार रहै । जब घमासान लराई शुरु हुईल, उ घोरिन्या गायब होगिल । यी खबर सुन्ख लराई रुक गैल । रज्वक दरवारम खैलाबैला मचल । एकठो जोग्यक सराप अन्सार घोरिन्या सरापसे मुक्ति पाईल हुँ ।
ओहर कान्हा आपन फौज लेक आपन लोक फिर्ता हुईल । यहर डंग्या रज्वा ओह घोरिन्यक बिलापसे आपन देह त्याह देल हुँ ।
ओह व्यालासे दुनिया रैटिन आपन आपन घर माटिक घोरिक स्वरुप ढर्ना कैख रज्वा झ्याली पिटल । ओह मारसे सब थारुन्हक घर माटिक घोरी रठ कैख बुडु कहठ ।
गयर्वा बुडुक बत्कोही सुन्टी सुहावन लाग । सारा गयर्वा हुँकार बत्कोही सुन पाईठ ट चुट्टर गारलेहठ । पस पौहा घुमैना चाल नैपाईठ ।
एक दिन ट सारा गौ¥हर््याईल पस ओरगान रब्बी चर डेल । गाँउम पन्चाईट बलैल । सारा जे जुट्ह्यालम अइल । हमन पट्निक पहाटसे कराक लठ्गोरी डारदेहल चौकिदर्वा । डाँरकुर फे असुल्ल । हमार पठ गयेर्वा बुडुफे सहल ।
उ दिनसे हमन बुडु पहिल कब्लाईठ, पस पौहा ख्यार जाईक लाग ।
बुडु रुख्वक टर टहडिलेसे हेल्का बिनठ ओ सज्ना गाँईठ । हम्र किउ रुख्वक डहकम सिउरल रहि ट किउ टर बुडुकसङ्ग । सज्नक सहारे आपन जवानीक यादम बुरल देखपरठ ।
“अरे…ऽ ऽ ऽ.सज्ना ट मै गईनु रे…..ऽ ऽ ऽ ऽ
कहटि उज्जर गोन्या, क¥र्या चोल्या, फोँगाहा झोटीम लाल झोबन्हा बहान्ख दौरल आइस रि …ऽ ऽ ऽ ।” कहठ
“ अरे गयर्वा बुडु किहि बलाइटो टुँ ?” खपाकसे मै पुछडर्नु ।
“ अरे रहो हो, नाटी एकठो ।” ओत्र कैक बात छुपाई खोज्ठ । म्वर गोचन फे का कम, बुडु बटाउना ? बुडु बटाउना रट लगालेल । बेन्सुख टुँहारलाग मिठ्कक्वा जाँरक सिठ्ठीक मिन्ही उठाक लान्डेबी, लोभ देखैठ ।
हमार जोर बलक आघ गयर्वा बुडुक उपाय नई चल्नि ।
बरे लम्मा साँस लेटि,“ अरे का बटाउ नाटी ? सब उ दिनक…………बिटल बात ।” बुडु बत्वइटी गईल । उ दिन रह म्वर फे । मै फे टुहँनहस लौझा बस भरटह । उ फे भरखरक पट्होरी रही । उज्जर गोन्या, पुठ्ठम क¥र्या पेटी, ढोँरहिक डान्च उप्पपर नटुन्यार फोपन्डी बनैल, फोँगाहा झोटिम लाल झोबन्ना बाँधी उ । हटमटाउन लग्टिक नसुग्घर रहि । एै आ…..ऽ ऽ ऽ डैया……..रे ऽ ऽ ।”
गयर्वा बुडु दान्चे लजाइठ, हम्र एक चुटि आकुर कहति पुछी ।
“आब रहि डेउ हो नाटि ! विटल बात का बतैबो ।”
“हुँकार आघ जैना म्वर हिम्मट नै पर । मै रातदिन हुँकार यादम रहुँ, एक दिन ध्यार हिम्मट जुटाक कहि दर्नु ।”
“का कलो बुडु ?”
“एै हो………….मै टुहिन मन परैठु ।” आपन मनम रहल बात मै खोलडेनु ।
उ रिससे लाल पिअर होगैली,“ सारे लौरा घर ना कुरिया, पल्ना जाँगर ना बुटि महिन मन पराई ।”रिसले चुरचुर होक खोब भुन्भुनैली ।
उ दिन म्वर मुहम कल्वा, बेरी कुछ नै छिरल । किस्नाने खोब पुछ्ल महिन । सारा रात जग्ल कट्नु । घचि घचि हुँकार कहल बात याद आए ।“ घर ना वर……ऽ ऽ ऽ, पल्ना जाँगर ना बुटी…………ऽ ऽ ऽ ।”
“तब का कर्लो बुडु टुँ ?”
रात दिन मै घर बनैना सपना बितोरु, झोप्री ट मै जइसिक तइसिक बनादारम, मनो जग्गा कहाँ पैना हो ? के डिई महिन आपन जग्गम खुँटा गार ? अस्ट अस्ट बातसे मै परिसान रहुँ ।
“हुँकार मन जिटक लाग मै दहितान गुर्वाह एक जोर जरावर सखर्क मोहनी मन्टर सिख्नु ।”
“ब्वाआ…..ब्वाआ……….टबटो बुडु कर्रा रहै यार ।” बाटक छपिया डारल म्वर गोचा । कैफेरा बुडु साजल लवाङ्ग ओ झब्बु बज्यक पान देल हुँ । बुडुक मन अन्धार हुँइटि जाइन, उ पहिलसे गम्हिर बिल्गट ।
दुई तिन बरस लक्कड मेला, डरगाहा मेलासे चुरिया, गुरिया, टिक्ली, झोबन्ना, सुरमा, महकनि ट्याल, लालि पाउडर, दुढबन्हि लान देल रहै गयर्वा बुडु । बुडु कहल रहै, पहिल बरस ट उ रिसाक पछ्पछिह फाँक डेली हुँ ।
गयर्वा बुडु चिमचाम होगैल रहै । गयर्वा बुडुक बात सुन्ख सब गोचन रुक गैल, रुख्वक पटिया गिर्लसे फे पटा मिल्जइने रह ।
ढिरे ढिरे हुँकार जादु काम कर्लिन हुँ । उ गयर्वा बुडुह हेर्क मुसुक्कसे हाँसी हुँ । आखसे सान मारि हुँ ।
उ ध्यार रात बुडुक कोरम सुट्ली हुँ । दुनुजे उक्वार भिर्क कक्वा बझाईल बात बुडु बटैल । ओजरिया हो या अन्धरिया रात उ अग्घ्रान ओहर्ल, ठ्ँयाचा ठँ्याचा रटरानीक फुला झोटिम गोस्क धनस¥र्वक पाछ आई हुँ । कभु कभु ट बुडुसे आघ आ जाई । बुडु ढिल हुईल दिन उ बुडुक छाटिम चपटक खोब रुई । “टुँ ट महिन बिस्राई लग्लो ।” कहि उ ।
टिनगाँठ्या, बुजबुजिया, दुढही गैयक नेङ्गल डगर, जोग्याह हेर हेर मैयक बात करल बत्वइल बुडु ।
उ कहि हुँ, “मै मुअम ट उ बुजबुजियम नुक जैम, का टु महिन भेटाई सेक्बो ?”
उ जहाँ जैही, चहा अकासम जाओ चहा पटालम,…. बुडुक मैगर मैया खोज दारि कहठ । दुनु जे जुग जुग जलमभर, सात जुगसम फे सङ्ग जिना ओ मुना कसम खाईल बात बतैठ हमन ।
ओइन्क मैयक बात नै छिपलिन, दुनियक आँख गरल, कुवम पनभर्निन ओइन्क फट्रङ्ग बटाइन ।
“घर ना कुरिया लठ्ठिम ड्यारा रहल मनैन रोज्ल बा जे रु …..ऽ ऽ ऽ” । “ माटी चाटी ओ माटी लगाई ।” अस्ट अस्टह ।
हुँकार बाबा सात गाँउ डुर लगादेलिन हुँ । उँ पुन्वासिक रात …..ऽ ऽ ऽ म्वर छाटिम चपटक खोब रुइली । महिन आज्झु भगाक लैजाउ कहि…..ऽ ऽ , मै टुँहार विना एक घचि बाच नैसेकम कलि ।
कहाँ लैजाउ, कैसिक लैजाउ, कहाँ पाक जारी टिरम…यी सब बातसे बुडुक हिम्मट नै अइलिन । दुनुजे रुइना सिवाय कुछ कर नै सेक्ल । बुडु कठ, उ रात हुँकार जिन्गीम गरहन लागगैलिन । तबसे कब्बु भ्याँट नैहुइल हुँ ।
दिन, पाख, बिट्टी गईल, अगहन आईल हुँकार भ्वज कैडेलिन । बुडुक आँखक आघसे हुँकार डोली गैलिन । अपने आपह खोब सरप्ल । बुडु कठ, हुँकार प्याटीम भरखर सिर्जटि रलक बच्चा फे गैगिल ।
गयर्वा बुडुक आँखसे बुँदा गिर्लिन । सद्दभर सक्कु जहन चप्पन, राहरंगिट पर्ना मनै आज जोरसे टुट्ल देख्नु । एक युद्धसे हट्वा पाईल सिपैह्या जस्ट । ध्यार दुखी देख्ली बुडुह ।
ओहर पचपच पचपच सन्झ्या फे हुइटह । बुडुह ध्यार दुखी देख्नास नै लागल, आकुर नै खित्कोर्लि । आब गोरु खेदी कैक बुडुह कनु ।
गयर्वा बुडु आपन मनह सम्हर्ल, उठ्क चारुवर लजर डर्ल । साइड पसपौहक खबर लेहक लाग हुई ।
“हिगे…..ऽ ऽ ऽ हि…हि, हिगे…..ऽ ऽ ऽ हि ।” का कल हुँकार घन्टही गैया सरासर घरवर नाम डेलिन । पाछ पाछ और लेर्हक पस फे गाँरी लागगइल ।
सद्द जस्ट हम्र हडबड हडबड किस्नान घर बेरी खाक गयर्वा बुडुक किस्नान घरवर जाई । गयर्वा बुडु काल्ह कहोर खेड्ना हो कैख हमन कहठ । पसपौहन्क चरि ओह बुडु रोजँठ ।
उ दिन गयर्वा बुडुक किस्नान अङ्गनम सारा कमैया बुक्रही सरटार बिल्गठ । किउ खटियम ओनाट होक सिट्रैठ । किउ पस्गम बुसी भर्क बोरक भिट्टर गोरा डटैल रठ । किउ सरल अंग्रीक गावम कसुङ्गा थ्याँठा ठेसक डियम सुल्गैठ ट किउ लसुन ओ पिप्पर ट्यालम पकाक पाकल कोनि डग्ठ ।
हम्रभर गयर्वा बुडुक बत्कोही सुनक लाग खट्यक आन्जरपान्जर बैठल रहि । ध्यार पुरान पुरान बत्कोही मै गयर्वा बुडुसे सुन्नु । रानी सरङ्गा, हिट्वक खिस्सा, सटलसिङ्ग रज्वक बत्कोही, ढेकि कुट नैबन्ख ओख्री उस्कैना लग्गीसे बडरी खोड्क उप्पर ढकेलल चाहे कुट्नी बुहर््यक खिस्सा सब महिन गयर्वा बुडु सुनैल ।
सिट्राई बेर गयर्वा बुडु, जोन्ह्यम देखैति कहल रहै,“ उ जोन्ह्यम रुख्वा बिल्गटा जे ? हा….ऽ ऽ ऽ ओह रुख्वक डहियम हमार सिढा टाँगल बा, उ दिन जब हमार सिढासवैया ओराई ट हम्र यी संसारसे बिदा लेहक परी ।”
मै गयर्वा बुडुसे पुछ डर्नु ,“ बुडु म्वर कत्राचे सिढा आब बचल बा ?” अभिन ट टुँहार ध्यार बा हो नाटी कहल रहै ।
कौवाईहस कर्टि, आपन सिंढा भर एक दुई माना केल बचल बा कहल रहै ।
“अस्ट अस्ट बात रठिन यी खित्हर बड्दोक ।” बरघरन्या बुडी कठी ।
यी बरखा खइम ट मै टिन बिस ओ आढा बरसक होजैम कहल रहै । उ रात खित्हर खित्हर बात ओनाक हम्र घरघर सुट गइल रहि ।
हमन का पता उ अगमजान्की गयर्वा बुडुक आखिर रात रहिन । उ सुट्ल रहि गैल । दिन पसपस पसपस उठगैल । घारिक गैयाभैसी छटपटाई टहै । गयर्वा बुडुक आँख नैखोल्ल । किउ जगाई गइल, चाल करैल । उ सद्दक लाग चलगइल रहै । साँस फेर छोरदेहल रहै । हुँकार मोटु ढुकढुकाई छोरदेहल रहिन ।
गाँउक सारा किसन्वा किस्नीन्या जुट गइल । थारु रिट अन्सार हिरन डर्ना तयारी करबेर हुँकार घ्याँचा ठे दान्चे रकट लागट रहिन । घट्गरसे हेर्ल दुई ठो दाँत गझाईल रह । अन्सार दर्ल सप्वक काटल हो कैख । गुर्वावा बलैल,लाख कोसिस कर्ल, ढिल होगिल रह । गयर्वा बुडु आब कब्बु नै जग्ना होगिल रहै ।
सारा दिन चप्पन लाग, दिन कट्लक पटा नैपाई । आब उ दिन समझक सारा गयर्वन दुखी बिल्गठ । मिझ्नी खाईबेर हाठग्वारा ढुइना,पानी पिना चुराक भुल सुख लागल । सद्दभर छाँही, सित्टर बयाल देना हमार सित्रैना रुख्वा पटिया सुखाई लागल, बुडुक घन्टही गैया चर छोर देहल । पानीसे बचैना बरघरान कम्दाफे भैँयाँई लागल ।
गयर्वा बुडुक जवानीक बात, हुँकार बटाईल छन्डिक छन्डिक बत्कोही, हुँकार पहार कुडल उ दुखक दिन सब म्वर लर्कनक सुनैना बत्कोही बनल बा आज………. ।
गयर्वा बुडु बट्कुही संग्रहसे लेहल ।

जनआवाजको टिप्पणीहरू