बेरी खाके भाँरा नैढोइ परठ

कटनासम ठिक बाट २५ चैत्र २०७७, बुधबार Hits : 56
बेरी खाके भाँरा नैढोइ परठ

बेरी खाके भाँरा ढोइबो कलेसे धन सम्पत्त बाहेर जाइठ कहिके पुरान कहाइ बा ।

जनआवाजको टिप्पणीहरू